Medezeggenschap cliënt

Waarom een Cliëntenraad?

De Cliëntenraad levert een belangrijke bijdrage aan een goede zorg- en dienstverlening voor de cliënten van Omega Groep. De raad praat namens alle cliënten mee over bepaalde(beleids-)zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. Op die manier kan ze dus direct invloed uitoefenen op het beleid van onze organisatie. Dat is belangrijk, want de Cliëntenraad is de enige binnen de zorg- en dienstverlening, die kan praten vanuit of namens de cliënten.

Wat belangrijk is voor onze cliënten, is onze drijfveer.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad is dus in feite de spreekbuis van de bewoners en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Omega Groep. Doel is om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. De taken, rechten en plichten van de raad staan beschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz).

De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur onder meer over samenwerking of fusies met andere organisaties, gedeeltelijke opheffing of verhuizing. Daarnaast geeft ze advies over de begroting, de jaarrekening en het kwaliteitsbeleid. Maar ook over het algemeen belang rond cliëntenzorg, zoals toelating of beëindiging van zorgverlening aan cliënten.
Om deze taken goed uit te kunnen voeren, moet de Cliëntenraad dus op de hoogte zijn van wat de cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Een belangrijk onderdeel van de raadsleden is dan ook: contacten leggen en onderhouden met de cliënten.

Wat toetst de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad toetst of het beleid, de procedures en informatie in het belang zijn van de cliënt. De Cliëntenraad wil zowel in- als extern al in een vroeg stadium betrokken zijn bij alle ontwikkelingen die in het belang zijn van de (toekomstige) cliënten. Echter voor een aantal onderwerpen gaat de invloed veel verder en is er een (verzwaard) adviesrecht van toepassing. Bijvoorbeeld bij voedingsaangelegenheden, het algemene beleid over veiligheid, gezondheid en hygiëne, geestelijke verzorging van en maatschappelijke bijstand aan cliënten, recreatie- en ontspanningsmogelijkheden, kwaliteitsbeleid en de klachtenregeling. De Cliëntenraad ontvangt graag signalen of ideeën van cliënten (en/of hun vertegenwoordigers) die betrekking hebben op het algemeen belang van cliënten.

Wat doet de Cliëntenraad niet?

De Cliëntenraad kan niet ingaan op individuele klachten. Deze horen thuis bij de betrokken zorgverlener of, indien daar aanleiding toe is, bij de cliëntvertrouwenspersoon of klachtencommissie. Uiteraard zal een cliënt die aanklopt met een probleem een luisterend oor vinden bij de raad. Worden er meerdere problemen met eenzelfde strekking bij de Cliëntenraad neergelegd, dan kan dat een reden zijn om te bekijken of er structureel iets mis gaat bij dat deel van de zorgverlening.

Wat moet een lid van de Cliëntenraad kunnen?

Niet iedereen in een Cliëntenraad hoeft alles te kunnen. Er zijn wel een paar algemene criteria die voor alle leden gelden. Dan gaat het om motivatie, ervaring en/of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening en onderscheid kunnen maken tussen individueel belang en algemeen cliëntenbelang.
Graag contact onderhouden met de cliënten is ook wel een vereiste. Want het contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap. Een Cliëntenraad die ‘van alles wel wat’ in huis heeft en daar een goed team van weet te smeden, kan optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de medezeggenschap en daarmee aan de kwaliteit van leven van cliënten.

Mocht je interesse hebben dan nodigen we je van harte uit om een keer aanwezig te zijn bij een vergadering. Mail je verzoek naar clientenraad@omegagroep.nl